Hälleviks hamn

Bilder från 1919-1922
  • SH-0089

    SH-0089

  • SH-0093

    SH-0093

  • SH-0100

    SH-0100